Põhikiri

Võru linna Noortekogu põhikiri

Lae alla

I  ÜLDSÄTTED

1. Võru Linna Noortekogu (edaspidi VUNU) on noorte esinduskogu Võru linnas (edaspidi linn).

2. VUNU on vabatahtlik demokraatlik ühendus.

3. VUNU liikmeks võivad olla füüsilised isikud vanuses 14–26 aastat.

4. VUNU lähtub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Võru Linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

5. VUNU on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

6. VUNU põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ning tulu ei jaotata liikmete vahel, vaid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7. VUNU-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

8. VUNU tööd koordineerib Võru Noortekeskuse tegevjuht.

9. VUNU mentoriks on Võru Linnavalitsuse kultuurispetsialist.

II TEGEVUSE EESMÄRGID

9. VUNU tegevuse eesmärkideks on:

tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid;

võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessides ja kaitsta oma huvisid noori puudutavates valdkondades;

suurendada noorte osalust linna elu koordineerimisel.

10. Eesmärkide saavutamiseks VUNU:

arendab koostööd teiste noorteühenduste, organisatsioonide ja ettevõtetega;

osaleb noori puudutavate küsimuste aruteludel ja elluviimisel;

kaasab VUNU tegevusse aktiivseid noori;

korraldab erinevaid heategevuslikke üritusi;

algatab ja viib läbi tegevuse eesmärkidele suunatud projekte;

arvestab linna noorte soovide ja ettepanekutega.

III LIIKMESKOND

11. VUNU-s võib olla kuni viisteist liiget.

12. VUNU liikmelisuse taotlemine toimub aastaringselt avalduse alusel VUNU esimehele.

13. VUNU liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused.

14. VUNU liikmetel on õigus:

osaleda kõigil üritustel;

osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös;

olla informeeritud VUNU tegevustest ja saada sellekohast informatsiooni VUNU esimehelt;

kasutada VUNU sümboolikat;

astuda VUNU-st välja;

moodustada erinevaid komisjone;

valida ja olla valitud;

umbusaldada ametisse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi korrektselt;

oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata tegevusse spetsialiste.

15. VUNU liikmed on kohustatud:

järgima VUNU põhikirja;

arendama VUNU tegevust;

osalema koosolekutel;

täitma endale võetud VUNU-ga seotud kohustusi;

informeerima kirjalikult VUNU esimeest vähemalt 14 päeva ette oma kavatsusest VUNU-st välja astuda või peatada oma liikmelisus;

16. Liikme võib VUNU-st välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui:

1)  liige ei järgi põhikirja;

2)  liige kahjustab oma tegevusega VUNU mainet;

3)  liige ei ole osalenud 4 järjestikuse kuu jooksul VUNU üldkoosolekutel mõjuva põhjuseta.

17. Esimees informeerib liiget väljaarvamisest kirjalikult. Üldkoosoleku otsust on võimalik vaidlustada 7 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest.

IV TÖÖKORRALDUS

18. VUNU kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kaks päeva ning kutses peab olema toimumiskoht, -aeg ja päevakord.
§ 19. Üldkoosolek valib poolhäälte enamusega VUNU esimehe üheks aastaks.
§ 20. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Igal hääletajal on üks hääl.
§ 21. Üldkoosolekul osalevad kõik VUNU liikmed.
§ 22. Üldkoosolekut juhatab koosolekul valitud koosoleku juhataja. Koosolekud protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
§ 23. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja vastuvõtmine ja põhikirja või eesmärkide muutmine;
2) VUNU tegevuse lõpetamine või muutmine;
3) VUNU aasta tegevuskava kinnitamine;
4) VUNU esimehe valimine;
5) alaliste või erakorraliste töörühmade moodustamine;
6) noorsootööga seonduvate ettepanekute tegemine;
7) liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
§ 24. Üldkoosoleku otsused on Võru Linnavolikogu ja -valitsuse jaoks soovitusliku iseloomuga.

V JUHTIMINE

§ 25. VUNU esimeheks võib kandideerida iga VUNU liige.
§ 26. VUNU esimehe pädevusse kuulub:
1) koosolekute ettevalmistamine ja juhtimine;
2) tegevuskavade koostamine ning nende esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
3) liikmete arvestuse korraldamine;
4) VUNU esindamine;
5) noorte kaasamine;
6) VUNU tegevusest aruandmine;
7) dokumentatsiooni (liikmelisus, koosolekute protokollid, tegevuskava jms) pidamise korraldamine.

                                          VI TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 27. VUNU tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha 2/3 VUNU liikmetest.

28. VUNU tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui noortekogu tegevuse lõpetamine on:
1) lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina;

2) kui VUNU liikmete arv väheneb alla viie.