Põhikiri

Lae alla kogu põhikiri pdf-formaadis: Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU VÕRU NOORTEKESKUS PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1.Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Võru Noortekeskus (edaspidi nimetatud
“Keskus”) lühendatult MTÜ Võru Noortekeskus. Keskus on eraõiguslik juriidiline isik ning
tema asukoht on Jüri tn 54, 65604 Võru, Eesti Vabariik.
1.2.Keskus on noorsootöö toetamise eesmärgil loodud mittetulundusühing, mille tegevus on
suunatud eelkõige 7-26 aasta vanustele isikutele.
1.3.Keskusel on oma pangaarve ja sümboolika. Sümboolika kinnitatakse juhatuse otsusega.
1.4.Keskus on asutatud määramata ajaks.
1.5.Keskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6.Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2. TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID
2.1.Keskuse tegevuse eesmärk on pakkuda noortele arendavat tegevust talle sobival kodu- ja
koolivälisel ajal ning ennetada, välistada või pidurdada noorte ühiskonnavastaste ja
sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist. Selleks Keskus algatab, arendab ning
viib läbi kompleksset noorsootöötegevust.
2.2.Eesmärgi saavutamiseks Keskus:
2.2.1.tegeleb noorte vaba aega sisustava, vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendava
ning eneseteostust ja meelelahutust võimaldavate tegevuste (koolitused, loengusarjad,
konverentsid, noorte klubiline tegevus, noorte omainitsiatiivil baseeruvad üritused jms)
kavandamise, korraldamise ja koordineerimisega;
2.2.2.on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele,
teadmistele ja rahalistele võimalustele;

2.2.3.töötab välja ning viib läbi koostöös riigi ning kohalike omavalitsuste haridus-, kultuuri-
ning sotsiaaltööspetsialistidega noorsootöö arendusprojekte;

2.2.4.nõustab noorte omaalgatusprojekte ning viib läbi koolitusi noortele ja noortejuhtidele;
2.2.5.loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid noorsootöö vallas;
2.2.6.korraldab laste- ja noortelaagreid;
2.2.7.koordineerib ja organiseerib koostöös teiste keskustega noorte kutse-, õiguslikku-,
sotsiaalpsühholoogilist nõustamist;
2.2.8.propageerib ja toetab vabatahtlike liikumist;
2.2.9.aitab kaasa noortele suunatud riikliku kriminaalpreventsiooni programmi realiseerumisele;
2.2.10. võimaldab õigusrikkumistele kalduvatele ning õigusrikkumisi toimepannud alaealistele
alternatiivsete mõjutusvahendite kättesaadavuse;
2.2.11. teostab noortele suunatud info kogumist, korrastamist ning kättesaadavust;
2.2.12. edastab infot riigi tasandi teavitamis- ja nõustamiskeskusesse;
2.2.13. organiseerib noorteinfot kajastavate materjalide, noorsootööalaste õppevahendite ja
muude väljaannete kättesaadavust või kirjastamist ja levitamist;
2.2.14. organiseerib teisi Keskuse eesmärkide täitmist toetavaid tegevusi.
2.3.Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Keskus arendada majandustegevust
seejuures:
2.3.1.vallata, kasutada ja käsutada Keskuse vara;
2.3.2.omandada, võõrandada ja anda kasutusse hooneid, seadmeid, transpordivahendeid ja muud
vara;
2.3.3.astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
2.3.4.arendada välissuhtlust, astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide juriidiliste- ja füüsiliste
isikutega;
2.3.5.korraldada tuluüritusi (näitusmüügid, kontsert jms);
2.3.6.korraldada koolitusi ja seminare;
2.3.7.võtta vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;
2.3.8.määrata stipendiume, auhindu ja kingitusi;
2.3.9.kirjastada ja müüa trükiseid;
2.3.10. moodustada täiendavaid struktuuriüksuseid ja eraõiguslikke juriidilisi isikuid;
2.3.11. teostada põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti
Vabariigi õigusaktide ja käesoleva põhikirjaga.
3. KESKUSE LIIKMED NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1.Keskuse liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Keskuse põhikirja
ja oma tegevusega aitab kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele:
3.2.Keskuse liikmetel on õigus osaleda Keskuse tegevuses, valida ja olla valitud Keskuse
Juhatusse ja kontrollorganitesse, esitada ettepanekuid ja arupärimisi Keskuse Juhatuse ja
kontrollorgani tegevuse kohta, samuti Keskusest välja astuda.
3.3.Keskuse liikmed on kohustatud järgima Keskuse põhikirja, tasuma liikmemaksu
üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras ning täitma Keskuse juhatuse ja
kontrollorgani otsuseid, mis on vastavuses käesoleva põhikirjaga.
3.4.Keskuse liikmed on kohustatud suhtuma heaperemehelikult Keskuse varasse ja järgima
Keskuse kodukorda.
3.5.Liikmeks vastuvõtmise otsustab Keskuse liikmete üldkoosolek.
3.6.Keskuse liikmed võivad Keskuse liikmeskonnast lahkuda Keskuse liikmete üldkoosolekule
esitatava avalduse alusel, liikmelisus lõpeb üldkoosoleku otsusega.
3.7.Lahkumisavalduse esitamise hetkeks on liige kohustatud likvideerima võlad Keskuse ees ja
tagastama tema käsutuses oleva Keskuse vara.
3.8.Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks arvates liikmete üldkoosoleku otsuse
vastuvõtmise päevast.
3.9.Keskuse liikme võib Keskusest välja arvata juhul kui tema tegevus on vastuolus Keskuse
põhikirjaga või kahjustab Keskust. Samuti juhul, kui liige ei täida Keskuse juhatuse või
kontrollorgani otsuseid või ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale.
3.10.Liikmeks olemise lõppemisega lõpevad isikul Keskuse liikmelisusest tulenevad õigused ja
kohustused.
3.11.Liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine saab toimuda vaid üldkoosoleku otsuse
alusel.
4. KESKUSE TEGEVUSE JUHTIMINE
4.1 Keskuse juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.
4.2 Keskuse kõrgemaiks juhtorganiks on üldkoosolek.
4.2.1 Keskuse liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.2.2 Keskuse juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvemini, kui üks kord aastas.
4.2.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Teatades kokkukutsumisest ette vähemalt seitse
päeva.
4.2.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht
ning üldkoosoleku päevakord.
4.2.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Keskuse liikmetest või
nende esindajatest.
4.2.6 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.
4.2.7 Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht,
üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud
üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse
suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.
4.2.8 Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab
alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja
avaldused.
4.2.9 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.2.9.1 Keskuse põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
4.2.9.2 Keskuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
4.2.9.3 juhatuse ja kontrollorgani liikmete valimine ning Juhatuse ja kontrollorgani liikmete volituste ennetähtaegne lõpetamine;
4.2.9.4 liikmemaksuga seonduvad küsimused;
4.2.9.5 majandustegevuse aastaruande ning kontrollorgani aruande kinnitamine;
4.2.9.6 muude Keskuse tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis on toodud käesolevas põhikirjas või Eesti Vabariigi õigusaktides. 4.3 Keskuse juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks.
4.3.1 Juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest.
4.3.2 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks (2) korda aastas.
4.3.3 Juhatus valib juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees korraldab
juhatuse tööd ja täidab talle seadusega pandud kohustusi.
4.3.4 Juhatuse otsused ja ettekirjutused jõustuvad alates Juhatuse koosoleku protokolli või
kirjaliku hääletamise teel tehtud otsuse või ettekirjutuse allakirjutamisest ning muutuvad
Keskuse liikmetele kohustuslikuks alates isiklikult teatavaks tegemisest või avalikult
teatavakstegemise päevale järgnevast päevast.
4.3.5 Juhatuse pädevusse kuulub:
4.3.5.1 Keskuse üldkoosoleku otsuste täideviimine ja Keskuse tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
4.3.5.2 majandustegevuse aastakava ja majandustegevuse aastaaruande koostamine ningüldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
4.3.5.3 Keskuse raamatupidamise korraldamine vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele
ning aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine nii üldkoosolekule kui
registripidajale;
4.3.5.4 Erinevate laste-, noorte-, toetus-, tugi-, töö- ja teiste gruppide moodustamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
4.3.5.5 Tegevjuhiga lepingu sõlmimine ja lõpetamine;
4.3.5.6 kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse.
4.4 Keskuse tegevjuht:
4.4.1 juhib igapäevast tegevust ning vastutab üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud ja
talle antud ülesannete/otsuste täitmise eest;
4.4.2 valmistab ette dokumendid ja küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad
otsustamisele üldkoosolekul või juhatuse koosolekul;
4.4.3 esindab Keskust suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega volikirjata ja on allkirjaõiguslik
Keskuse nimel;
4.4.4 võtab osa juhatuse koosolekutest.

5. KESKUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE.
5.1 Keskuse tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud korras.
5.2 Keskuse tegevuse lõpetamisel antakse Keskuse vara üle sarnaseid ülesandeid täitvale
mittetulundusühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule
omavalitsusele.

Lisa kommentaar