Riskilapsed- ja noored

MTÜ Võru Noortekeskus osaleb kahel järgneval aastal Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ellukutsutud projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mida on rahastatud läbi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed- ja noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Projekt keskendub noori toetavate meetmete rakendamisele noortekeskustes, et kaasata riskinoori aktiivsemalt noorsootöösse ja arendada seeläbi nende sotsiaalseid oskusi. Projekti eesmärgiks on parandada noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti.

Projekti kestus on 24 kuud 17.03.2014- 16.03.2016.
Projekti raames toimub koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeritakse kohalikul tasandil valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme. Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutatakse lisaks võrgustikutööle mobiilse noorsoo võimalusi (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse pakkumine teises piirkonnas või noorte kogunemiskohtades).
Lisaks keskendub projekt noorte sotsiaalsete oskuste parandamisele läbi huvitegevuse, ühisürituste ning laagrite korraldamise koostöös koolide ja teiste noortekeskustega.
Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

EEA Grants